W dniu 24 czerwca (środa) 2020 r. o godz. 19:00 na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego.

Porządek obrad – projekt

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków i protokolanta.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 i głosowanie nad jego przyjęciem.

6. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu w sezonie 2019/20 i głosowanie nad jego przyjęciem.

7. Dyskusja nad przyszłością klubu.

8. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych podczas zebrania.

9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być reprezentowane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przez przedstawicieli ustawowych, bez czynnego prawa wyborczego.

Dariusz Żak

Prezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego