Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTH

Paweł Mateja

Opublikowano: 05 kwiecień 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 20:00 na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego.

Porządek obrad – projekt

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków i protokolanta.
5. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu w sezonie 2016/17.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za sezon 2016/17.
7. Zgłoszenie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej.
8. Wystąpienia kandydatów zgłoszonych do władz klubu.
9. Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej.
10. Dyskusja nad przyszłością klubu.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych podczas zebrania.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być reprezentowane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przez przedstawicieli ustawowych, bez czynnego prawa wyborczego.

Prezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego
Paweł Mateja